Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Gò Quao làm tốt công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân

(14:07 | 14/09/2020)

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự tham gia của mặt trận và các đoàn thể các cấp, cùng với sự đồng thuận, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, nhiều giải pháp giảm nghèo đã được triển khai, thực hiện một cách đồng bộ, thiết thực và đã đem lại kết quả đáng phấn khởi. Tỷ lệ hộ nghèo từ  11,74% vào cuối năm 2015 giảm còn 3,4% vào năm 2019, bình quân mỗi năm giảm trên 2% , vượt mục tiêu so kế hoạch giai đoạn 2015-2020.

Gò Quao là huyện có nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp là chính, hiện tại lao động sống ở nông thôn chiếm 93,1%, có đông đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí của huyện còn thấp. Giai đoạn 2015-2020, toàn huyện có tổng số 3.917 hộ nghèo với tỷ lệ 11,74%; hộ nghèo tộc khmer chiếm tỷ lệ 47,2% so với tổng số hộ nghèo và chiếm 18,63% so với tổng số hộ khmer toàn huyện.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 về công tác giảm nghèo, UBND huyện đã kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ hộ nghèo như: chuyển giao khoa học-kỹ thuật, xây dựng các mô hình kinh tế; hỗ trợ vốn vay giải quyết việc làm, quan tâm phát triển giáo dục, y tế; Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; mời gọi đầu tư phát triển công nghiệp, nông nghiệp nhằm giải quyết tại chỗ cho lao động địa phương.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Long (bìa trái), Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy thăm mô hình phát triển kinh tế, tại xã Vĩnh Tuy

5 năm qua, huyện đã thực hiện hỗ trợ vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội cho gần 4.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo với tổng dư nợ trên 71 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gần 600 căn nhà theo Quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho gần 8.000 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo; thực hiện đầy đủ, kịp thời cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo và tạo điều kiện được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế; học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập trên 5 tỷ đồng; đồng thời lồng ghép thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đối với các xã khó khăn, ấp đặc biệt khó khăn và đẩy mạnh công tác vận động, xã hội hóa, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và ban vận động “Quỹ vì người nghèo” đã phối hợp vận động được tiền mặt trên 9,5 tỷ đồng, cất mới và sửa chữa gần 600 căn nhà đại đoàn kết trị giá trên 5 tỷ đồng, vận động các chương trình an sinh - xã hội trị giá trên 34 tỷ đồng.

Nghề đan dây nhựa, tạo việc làm tại chỗ cho lao động tại địa phương.

Sự quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân không chỉ dừng lại ở sự giúp đỡ về vật chất, mà trong nhiều năm qua, đảng bộ, chính quyền các cấp trong huyện chú trọng nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân, từ các nguồn vốn phân bổ, huyện đã xây dựng hoàn chỉnh các thiết chế văn hóa để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân; phong trào tập luyện thể dục, thể thao từng bước phát triển; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt nhiều kết quả quan trọng, mạng lưới y tế cơ sở được đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ y bác sĩ, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.

Tuy nhiên, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện vẫn còn một số khó khăn như: công tác phối hợp giữa chính quyền với các đoàn thể từng lúc chưa thật sự tốt, trách nhiệm chưa quyêt liệt; tỷ lệ hộ cận nghèo cao, nguy cơ tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới luôn tiềm ẩn; một bộ phận không nhỏ người nghèo có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nhà nước.

Với mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới và đến cuối nhiệm kỳ tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,32%, Ủy ban nhân dân huyện đề ra một số giải pháp:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác giảm nghèo. Đồng thời, phải có sự tham gia quyết liệt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Thứ hai, tập trung thực hiện tốt công tác đối thoại với hộ nghèo hàng năm để tuyên truyền làm thay đổi về nhận thức của người dân, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của người nghèo, đồng thời phân tích rõ nguyên nhân nghèo, nhu cầu hỗ trợ để thoát nghèo, từ đó, đề ra các nhóm giải pháp hỗ trợ thoát nghèo phù hợp đối với từng hộ nghèo.

Thứ 3, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển công nghiệp nông thôn, tạo việc làm tại chỗ; thu hút lao động nông thôn tham gia vào lĩnh vực phi nông nghiệp. Trong đó, tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế ở các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, đông đồng bào dân tộc thiểu số; lồng ghép các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội khác và các nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư cho chương trình giảm nghèo bền vững.

Thứ tư, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách về vay vốn, nhà ở, bảo hiểm y tế, miễn - giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và các chính sách an sinh xã hội khác đối với hộ nghèo, cận nghèo. Quan tâm hỗ trợ kịp thời các hộ bị thiệt hại do ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, hạn chế tái nghèo, phát sinh nghèo từ các nguyên nhân rủi ro.

Thứ năm, thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện gắn với sơ, tổng kết, rút ra kinh nghiệm trong tổ chức, thực hiện chương trình giảm nghèo.

Trần Văn Trung