Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Sự kiện nổi bật

Gò Quao triển khai kế hoạch hành động đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp

(10:53 | 21/04/2019)

 Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý an toàn thực phẩm; giảm thiểu ô nhiễm sinh học, tạp chất và tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản, đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm (ATTP) cho người tiêu dùng trong nước và liên kết tiêu thụ sản phẩm an toàn tiến tới sản xuất liên kết ổn định theo chuỗi giá trị. Ủy ban nhân dân huyện Gò Quao đã ban hành kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện.

 Theo đó, các đối tượng tham gia sản xuất theo chuỗi giá trị nông - lâm - thủy sản từ người sản xuất, chế biến, lưu thông, buôn bán đến người tiêu dùng, sử dụng được phổ biến, hướng dẫn, vận động tuân thủ quy định pháp luật về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm trong sản xuất và cung ứng. Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông - lâm - thủy sản đáp ứng quy định đảm bảo an toàn thực phẩm tăng 10% so với năm 2018. Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông - lâm - thủy sản giám sát trên diện rộng vi phạm quy định về ô nhiễm sinh học, tạp chất, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, kháng sinh giảm 10% so với năm 2018. Xây dựng, mở rộng vùng sản xuất tập trung quy mô lớn các sản phẩm chủ lực đã được công bố như khóm, hồ tiêu, lúa, cây ăn trái, thủy sản, vật nuôi..; triển khai mô hình mỗi xã một sản phẩm theo chuỗi giá trị gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng và đẩy mạnh liên kết tiêu thụ sản phẩm. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2017/QH14 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và các văn bản của Trung ương, tỉnh có liên quan. Xây dựng, mở rộng các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn, các sản phẩm chủ lực của địa phương, của tỉnh, sản phẩm chủ lực vùng ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, thực hành nông nghiệp tốt (GAP); phát triển hợp tác xã, cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn, truy xuất nguồn gốc gắn với xúc tiến thương mại, liên kết tiêu thụ sản phẩm. Phối hợp triển khai và nhân rộng mô hình mỗi xã một sản phẩm; phổ biến, vận động, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp quy mô nhỏ áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP), thực hành sản xuất tốt trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, các ngành, các cấp tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại đối với sức khỏe người tiêu dùng và thiệt hại kinh tế đối với cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh khi sử dụng chất cấm hoặc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, kháng sinh; hướng dẫn cho các cơ sở sản xuất áp dụng thực hành sản xuất tốt (VietGAP, GloBalGAP) đặc biệt không sử dụng chất cấm, chất bảo quản, phụ gia, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y; phổi biến người tiêu dùng biết và ủng hộ sản phẩm an toàn có xác nhận. Tuyên truyền, phổ biến cho người sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản về các mức xử phạt hành chính, thậm chí truy tố trách nhiệm hình sự đối với hành vi vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015; Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Cập nhật công khai kết quả phân loại A, B, C các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản trong phạm vi của huyện; thông tin về các chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn, về địa chỉ nơi bày bán sản phẩm nông lâm thủy sản được kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi và xác nhận an toàn. Thông tin đầy đủ kết quả kiểm tra, truy xuất và xử lý các vụ việc vi phạm được phát hiện về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. Kịp thời thông tin về hiện trạng an toàn thực phẩm đối với từng loại thực phẩm nông lâm thủy sản và hướng dẫn, khuyến cáo cách xử lý phù hợp cho người tiêu dùng. Thông tin, quảng bá về các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm an toàn, giới thiệu cho người dân địa chỉ nơi bày bán sản phẩm an toàn có xác nhận.

Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý việc tàng trữ, lưu thông, buôn bán chất cấm, hóa chất, kháng sinh, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục được phép sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Phối hợp tổ chức kiểm tra, xếp loại điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông nghiệp, thủy sản; tái kiểm tra các cơ sở xếp loại C theo thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT và Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Trần Văn Trung