Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Sự kiện nổi bật

Năm 2019, Gò Quao phấn đấu nâng tỷ lệ đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt từ 48% trở lên

(15:17 | 22/04/2019)

 Những năm qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chú trọng và đang phát huy hiệu quả thiết thực. Phần lớn người học đã phát huy các ngành nghề được học, qua đó góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

 Tiếp tục thực hiện Quyết định 1956 ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 971/QĐ-TTg, ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1956 về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Hiện nay, qua khảo sát thực tế, lao động sống ở nông thôn chiếm 93,7%, có đông đồng bào dân tộc thiểu số, dân số của huyện trình độ dân trí phát triển chưa đồng đều, lực lượng lao động qua đào tạo thấp, chỉ đạt đạt 45,35%, tỷ lệ lao động được đào tạo nghề chiếm 42,67%; tỷ lệ hộ nghèo của huyện cao hiện chiếm 4,95%.

 daotao.jpg

Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ, tại xã Định Hòa.

Nhằm nâng cao chất lượng lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn; đồng thời thực hiện thành công Nghị quyết đại hội XI Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020 góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề, giảm nghèo nhanh và bền vững. UBND huyện đã ban hành kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019, với mục tiêu chung là phối hợp tổ chức đào tạo nghề cho từ 2.000 lao động trở lên góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo  từ 45,35% lên 48% so với người trong độ tuổi lao động. Gắn đào tạo nghề cho lao động nông thôn với các Chương trình giải quyết việc làm, giảm nghèo, chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện và các chương trình kinh tế- xã hội khác. Giới thiệu và giải quyết lao động năm 2019 từ 2.800 lao động trở lên kể cả trong và ngoài nước, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 48%, trong đó đào nghề cho lao động nông thôn 43%. Tạo điều kiện tốt để các làng nghề truyền thống được nhân rộng và phát triển bền vững. Cụ thể, tổ chức đào tạo 785 lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề ngắn hạn theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó 360 lao động được đào tạo nghề nông nghiệp, 425  lao động được đào tạo nghề phi nông nghiệp.

Đối tượng học nghề: là lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học. Người lao động có hộ khẩu thường trú tại xã, thị trấn đang trực tiếp làm nông nghiệp, hoặc hộ gia đình có đất nông nghiệp bị thu hồi. Trong các đối tượng này ưu tiên dạy nghề cho các đối tượng là người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác, ngư dân.

Về chính sách hỗ trợ: Thực hiện theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg, ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ và tinh thần Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND tỉnh thông qua ngày 01/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp; mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại, và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng. Đối tượng được hỗ trợ là người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm tham gia học các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng. Trường hợp người học đồng thời thuộc các đối tượng nêu trên chỉ được hưởng một mức hỗ trợ chi phí đào tạo cao nhất.

Để thực hiện đạt kế hoạch đề ra trong năm 2019, UBND huyện đề ra các giải pháp, cụ thể đó là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Chủ trương, Chính sách của Đảng và Nhà nước bằng nhiều hình thức thích hợp nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về chính sách đào tạo nghề, học nghề, vai trò của đào tạo nghề gắn với việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tận người lao động, cụ thể là tổ chức các cuộc tư vấn cho người lao động về loại hình, nghề đào tạo phù hợp với từng đối tượng người lao động, xem xét tình hình và khả năng của người lao động mà khuyến cáo nên chuyển ngành nghề khác phù hợp, hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm tạo ra lực lượng lao động có tay nghề và tay nghề cao, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong sản xuất góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Quan tâm nhóm đối tượng không có việc làm thường xuyên, thuộc diện bị thu hồi đất thực hiện các dự án, diện hưởng chính sách ưu đãi người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có nguyện vọng chuyển đổi ngành nghề; Đồng thời, đẩy mạnh đào tạo phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả khu vực nông thôn theo hướng phát triển của huyện nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương. Nghiên cứu, học tập thực tế các mô hình dạy nghề và giải quyết việc làm có hiệu quả. Thường xuyên điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề gắn với thị trường lao động, trên cơ sở tiềm năng thế mạnh của địa phương. Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn chặt với quy hoạch và sử dụng lao động tại chỗ, nhằm tổ chức dạy nghề cung ứng lao động cho các doanh nghiệp mới trên địa bàn, ưu tiên các dự án có nhu cầu phục vụ chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang lĩnh vực phi nông nghiệp phù hợp với thực tế của địa phương.

Trần Văn Trung