Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Chính trị, xã hội

Gò Quao sơ kết 01 năm thực hiện công tác tuyên truyền đấu tranh phản bác thông tin

(15:04 | 23/07/2019)

 Ban Chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa huyện Gò Quao (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 94) vừa tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; gắn với sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. 

 Nhìn chung, qua 01 năm thực hiện công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, thù địch trên không gian mạng, Ban Chỉ đạo 94 huyện thường xuyên phối hợp với Phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị, cơ sở trong huyện chủ  động theo dõi nắm tình hình, tham mưu ban hành các văn bản định hướng, chỉ đạo ứng phó, xử lý và ổn định tình hình; kịp thời phối hợp tuyên truyền, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch kích động chống phá trên không gian mạng. Xây dựng, điều hành lực lượng trong nhóm, trang tuyên tuyền, đấu tranh phản bác trên mạng Facebook của huyện “Gò Quao – Tiếp Khúc Hùng Ca” có hơn 300 thành viên tham gia hoạt động luôn bám sát định hướng, không xa rời tôn chỉ, mục đích hoạt động đề ra. Các bài viết, thông tin trên nhóm, trang thu hút được sự quan tâm của người dùng mạng xã hội, đem lại hiệu quả tuyên truyền, định hướng dư luận khá tốt, đồng thời hạn chế sự lan tỏa của các thông tin xấu, độc, góp phần làm trong sạch môi trường mạng.

 IMG_0086.jpg

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đồng chí Nguyễn Xuân Hoài, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 94 huyện yêu cầu trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 94 huyện Gò Quao tiếp tục triển khai công tuyên truyền phản bác thông tin sai trái, thù địch trên không gian mạng một cách thực chất, thường xuyên, liên tục với quyết tâm chính trị lớn, có sức thuyết phục cao, sức lan tỏa sâu rộng, nội dung phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Đặc biệt, cần huy động được rộng rãi đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân sĩ, trí thức và nhân dân tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch với nước ta. Tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, các nhóm, đối tượng chống phá tuyên truyền, xuyên tạc; nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính chủ động, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tuyên truyền và tư tưởng, lý luận; gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong công tác này nhằm tạo ra sức tự đề kháng trước những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch./.

Lâm Cảnh