Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Viết về Gò Quao

Xem với cỡ chữAA

GÒ QUAO THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN BIỂN ĐẢO

(14:01 | 21/01/2018)

             Xác định rõ công tác tuyên truyền biển, đảo là một trong những nội dung quan trọng, nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên, liên tục của các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; có ý nghĩa quan trọng đối với kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh - quốc phòng của Việt Nam trong bối cảnh tình hình hiện nay.

          Sau khi nhận được Hướng dẫn số 15-HD/BTGTU, ngày 15-03-2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch số 04-KH/BTG, ngày 27-03-2017 về tuyên truyền biển, đảo năm 2017. Kế hoạch đã được triển khai, quán triệt đến tất cả đảng viên của 40/40 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, các ban ngành đoàn thể của huyện. Nhìn chung, các chi, Đảng bộ nghiêm túc chấp hành tuyên truyền nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện về biển, đảo Việt Nam; qua đó góp phần bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển, đồng thời có ý thức trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, và chấp hành pháp luật về biển, đảo.

Trong công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo, trong đó lưu ý bám sát các nội dung, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch và tiến độ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP của Chính phủ về “Chương trình hành động thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết Hội nghị Trung ương trong năm 2017 có liên quan đến vấn đề biển, đảo.

Tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được 9 cuộc, có 1.066 lượt thầy cô giáo và 35.821 lượt học sinh tham dự. Ngoài ra, trên địa bàn huyện đã có 02 Trường trung học cơ sở xây dựng mô hình cột mốc chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa ở sân trường, bên cạnh đó còn 9 trường có bản panô, áp phích treo các hình ảnh về quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, để gúp các em học  sinh thêm đam mê, hứng khởi trong các bài học về lịch sử và địa lý, đây cũng là nơi truyền cảm hứng mạnh mẽ cho giáo viên và học sinh học tập, tìm hiểu về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Cũng là hình thức giáo dục truyền thống đất nước, nhận thức chủ quyền biển đảo cho học sinh rất quan trọng không chỉ hôm nay mà còn mãi mãi về sau.  

Đồng thời, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, còn thông tin về các chủ trương, chính sách mới; các văn bản, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan tới biển, đảo Việt Nam. Thông tin về luật pháp quốc tế về biển, đảo liên quan tới Việt Nam. Tập trung nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân đối với môi trường biển, biến đổi khí hậu và những cam kết, hành động của Việt Nam đối với hiện tượng biến đổi khí hậu; quản lý, bảo vệ, khai thác và phát triển tài nguyên, môi trường biển; bảo vệ an ninh, trật tự an toàn khu vực ven biển và trên vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam; tuyên tuyền bằng hình thức triển lãm, nhân dịp Lễ hội Ok Om Bok (Ngày hội văn hóa-du lịch đồng bào Khmer) được 01 cuộc, có hơn 30 ngàn người đến xem, thông báo nội bộ 02 cuộc, có 225 cán bộ đảng viên dự và tuyên truyền bằng miệng, sách, báo, tạp chí, áp phích, trên đài Truyền thanh huyện…

Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì chỉ đạo, định hướng các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như: Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, trên địa bàn huyện tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung tuyên truyền biển, đảo; thực hiện tốt việc phát hành các ấn phẩm, tài liệu phục vụ tuyên truyền; kịp thời tổng hợp, cung cấp thông tin, đặc biệt là các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề được dư luận quan tâm để phổ biến, định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Đấu tranh có hiệu quả với hoạt động tuyên truyền của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị trong nước và nước ngoài âm mưu lợi dụng vấn đề chủ quyền trên biển làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ đối ngoại truyền thống, tốt đẹp của Việt Nam với các nước láng giềng. Hội Văn học Nghệ thuật tích cực định hướng hội viên văn nghệ sĩ sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về đề tài tình yêu, ý thức trách nhiệm đối với vùng biển, đảo quê hương.

 Công tác truyên truyền biển đảo còn là định hướng dư luận và đấu tranh có hiệu quả với các thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch, góp phần tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong huyện đối với sự nghiệp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển đảo, giử gìn môi trường hòa bình, ổn định phát triển của đất nước.

Việt Khoa