Cơ quan Khối Đảng
(08:00 | 07/06/2017)
Khối đảng Cán bộ lãnh đạo

Điện thoại

Cơ quan

Điện thoại

di động

Họ và tên Chức vụ
1 Huyện ủy Nguyễn Thanh Long Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy   0913.648.684
Nguyễn Xuân Hoài Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện 0297.3509.899 0916.661.781
2 Văn phòng Huyện ủy Nguyễn Trung Kiên Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng 0297.3509.041 0909.192.247
Lương Văn Lẹ Phó Chánh Văn phòng 0297.3824.032 0919.937.729
Huỳnh Văn Lưu Phó Chánh Văn phòng 0901.242.757
3 Ban Tuyên giáo Nguyễn Vũ Huy Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban 0297.3824.269 0913.824.923
Lê Quốc Văn Phó Trưởng ban 0913.958.570
Ngô Huyền Trang Phó Trưởng ban 0945.207.402
4 Ban Tổ chức Trương Minh Ai Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban 0297.3824.024 0918.886.241
Nguyễn Việt Trung Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban 0918.665.202
Trần Văn Hoàng Phó Trưởng ban  
5 Ủy ban Kiểm tra Nguyễn Văn Hiền Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban 0297.3824.266 0913.832.304
Phùng Thị Tường Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban 0988.139.602
Dương Thanh Tùng Phó Trưởng ban 0987.425.423
6 Ban Dân vận Phạm Thị Hòa Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban 0297.3824.432 0977.474.689
Nguyễn Thị Ngọc Bình Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban 0949.097.576
Nguyễn Quang Rằm Phó Trưởng ban 0913.930.607

​