TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 31

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
23/2017/QĐ-UBND UBND tỉnh Báo cáo Tài nguyên và môi trường Ban hành quy định về việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 30/06/2017
19/2017/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp không phải là đất ở, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 09/06/2017
15/2017/TT-BGDĐT Chính phủ Thông tư Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 09/06/2017
70/2017/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ Báo cáo Lao động TBXH Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng 06/06/2017
18/2017/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Tài nguyên và môi trường Về quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 31/05/2017
53/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Xây dựng Quy định về các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng 08/05/2017
12/2017/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Kế hoạch và đầu tư Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ưng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 22/04/2017