TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
33/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Ngân hàng phát triển Việt Nam Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra 14/04/2015
Sử dụng một thư điện thử Chính phủ Báo cáo Sử dụng một thư điện thử 14/12/2016
2961/QĐ-UBND Chính phủ Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc công bố Báo cáo kết quả thực hiện công tác theo dõi đánh giá nước và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Kiên Giang năm 2015 28/12/2016
558/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn Về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 05/04/2016
15/CT-TTg Chính phủ Chỉ thị Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 27/03/2020
16/CT-TTg Chính phủ Chỉ thị Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 31/03/2020
06/NQ-HĐND HĐND huyện Gò Quao Nghị quyết Tài chính về phê chuẩn quyết toán thu-chi ngân sách nhà nước huyện năm 2016 27/07/2017