TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
88/2017/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ Nghị định Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. 27/07/2017
80/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giáo dục và Đào tạo Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường 17/07/2017
16/2017/TT-BGDĐT Chính phủ Thông tư Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn danh mục vị trí việc làm và định hướng mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập 12/07/2017
76/2017/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ Nghị định Giáo dục và Đào tạo Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng 30/06/2017
15/2017/TT-BGDĐT Chính phủ Thông tư Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 09/06/2017