TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
88/2017/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ Nghị định Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. 27/07/2017
76/2017/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ Nghị định Giáo dục và Đào tạo Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng 30/06/2017
70/2017/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ Báo cáo Lao động TBXH Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng 06/06/2017
12/2017/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Kế hoạch và đầu tư Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ưng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 22/04/2017
44/2017/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ Nghị định BHXH Việt Nam Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và Quỹ bảo hiểm tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 14/04/2017
43/2017/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ Báo cáo Công thương Về nhãn hàng hóa 14/04/2017
42/2017/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ Báo cáo Xây dựng Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng 05/04/2017